ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

คำขวัญตำบลน้ำแพร่

ถ้ำดอกคำลือเลื่อง
รุ่งเรืองเมืองเก่า
วัดพระเจ้าล้านทอง
เรืองรองเกษตร
เขตอนุรักษ์ป่าน้ำรู
เชิดชูวัฒนธรรม


  สำนักปลัดส.ต.อ.อดุลย์ กันธิยะ
ปลัดเทศบาล- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนางจรรยา แก้วคำมูล
นวก.เกษตรนายสายัณห์ สิทธิวงค์
นักจัดการงานทั่วไป- ว่าง -
นักพัฒนาชุมชนนางวิไลภรณ์ สุรินรังษี
ผช.จพง.ธุรการนายจรัล ทองดี
ผช.นักทรัพยากรบุคคลนายชูเกียรติ ลิไชย
ผช.จพง.ธุรการนายปฐมพงค์ คำฟอง
ผช.จพง.พัฒนาชุมชนนายวิโรจน์ ฟองมูล
พนักงานขับรถนายนพพร ฟองศิริ
พนักงานจ้างทั่วไปนายโอภาส รัตนเลิศสกุล
คนงานทั่วไปนางชวนพิศ สาวะธรรม
แม่บ้าน

 

เทศบาลตำบลน้ำแพร่  

226 หมู่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190   
หมายเลขโทรศัพท์ 053-474171 , 053-475589     

จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้ : 37
จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด : 17476
Copyright By Namphrae.org เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว