เทศบาลตำบลน้ำแพร่ จัดการประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสหกรณ์ดำริ หมู่ที่ 7 และ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสันขวาง หมู่ที่ 3และหมู่ที่ 4 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่...

คำขวัญตำบลน้ำแพร่

ถ้ำดอกคำลือเลื่อง
รุ่งเรืองเมืองเก่า
วัดพระเจ้าล้านทอง
เรืองรองเกษตร
เขตอนุรักษ์ป่าน้ำรู
เชิดชูวัฒนธรรม


  สำนักปลัดส.ต.อ.อดุลย์ กันธิยะ
ปลัดเทศบาลนายสุบิน อานนท์
หัวหน้าสำนักปลัดน.ส.ศศิภรณ์ ดวงดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนางจรรยา แก้วคำมูล
นวก.เกษตรนายสายัณห์ สิทธิวงค์
นักจัดการงานทั่วไปนางวิไลภรณ์ สุรินรังษี
ผช.จนท.บันทึกข้อมูลนายจรัล ทองดี
ผช.บุคลากรนายชูเกียรติ ลิไชย
ผช.จนท.ธุรการนายปฐมพงค์ คำฟอง
ผช.จนท.พัฒนาชุมชนนายวิโรจน์ ฟองมูล
พนักงานขับรถนายโยธิน โนภา
คนงานทั่วไปนายโยธิน โนภา
คนงานทั่วไปนายโอภาส รัตนเลิศสกุล
คนงานทั่วไปนางรัตนาพร มากมิ่ง
แม่บ้าน

 

เทศบาลตำบลน้ำแพร่  

226 หมู่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190   
หมายเลขโทรศัพท์ 053-474171 , 053-475589     

จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้ : 4
จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด : 2303
Copyright By Namphrae.org เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว