หนังสือราชการและข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2549 มาตรา 65 เทศบาลตำบลน้ำแพร่ จึงตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 โดยสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่ ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 3/2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 และนายอำเภอพร้าว (ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) ได้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ประกอบกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่ ได้ลงนามบังคับใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณแล้ว

                   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 19,000,000.- บาท ทั้งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป


เอกสารประกอบ :
วันที่ : 2017-06-21

เทศบาลตำบลน้ำแพร่  

226 หมู่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
หมายเลขโทรศัพท์ 053-474171 , 053-475589

Copyright By Namphrae.org เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว