หนังสือราชการและข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การปฏิบัติตาม พรบ.คู่มือประชาชนฯ พ.ศ.2558

ด้วย พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558มาตรา ๗ ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทํา คู่มือสําหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง ยื่นมาพร้อมกับคําขอ และจะกําหนดให้ยื่นคําขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคําขอด้วยตนเองก็ได้


เอกสารประกอบ :
วันที่ : 2017-06-21

เทศบาลตำบลน้ำแพร่  

226 หมู่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
หมายเลขโทรศัพท์ 053-474171 , 053-475589

Copyright By Namphrae.org เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว