ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

คำขวัญตำบลน้ำแพร่

ถ้ำดอกคำลือเลื่อง
รุ่งเรืองเมืองเก่า
วัดพระเจ้าล้านทอง
เรืองรองเกษตร
เขตอนุรักษ์ป่าน้ำรู
เชิดชูวัฒนธรรม


 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 
 ประวัติความเป็นมา 
 
           ตำบลน้ำแพร่เป็นชุมชนโบราณดั้งเดิมเก่าแก่   เดิมประชาชนอพยพมาจากหลากหลายถิ่นฐานและหลากหลายวัฒนธรรม   แต่ส่วนใหญ่อพยพมาจากตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเป็นการรำลึกถึงบ้านเกิดเมืองนอน  จึงได้ตั้งชื่อตามถิ่นฐานเดิม  คือ บ้านน้ำแพร่  ต่อมาได้มีประชากรจำนวนมากขึ้น  จึงได้จัดตั้งขึ้นเป็นตำบลน้ำแพร่  อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
     
 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
 
           ตำบลน้ำแพร่ ตั้งอยู่ทางด้านทิศ ตะวันตกเฉียงใต้จากที่ว่าการอำเภอพร้าว ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอพร้าว   ประมาณ 6 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที
     
 ลักษณะภูมิประเทศ
 
           สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ ประมาณร้อยละ 60 พื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย ประมาณร้อยละ 40  จำแนกเป็น
 
  - พื้นที่ทำการเกษตร 8,678  ไร่
  - พื้นที่ภูเขาและป่าไม้ 30,645.45  ไร่
  - พื้นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ 1,007  ไร่
   
 ลักษณะภูมิอากาศ
    
           ลักษณะภูมิอากาศมี 3 ฤดูคือ 
                      - ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่  มีนาคม ถึง มิถุนายน อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 38 องศาเซลเซียส 
                      - ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่ กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 
                      - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ พฤศจิกายน ถึงกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 10 องศาเซลเซียส
   
 ประชากร
 


           ตำบลน้ำแพร่มีประชากร  3,283 คน     แยกเป็น   ชาย 1,616     คนหญิง  1,667  คน
มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 50 คน/ตารางกิโลเมตร   ประชากรหมู่ที่ 6 ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา เผ่าอีก้อ กะเหรี่ยง  ประชากรหมู่ที่ 8 ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา เผ่าลีซู จีนฮ่อ

 
หมู่ที่  1    บ้านหนองปลามัน
ประชากรทั้งหมด
529  คน
  หมู่ที่  2    บ้านป่างิ้ว ประชากรทั้งหมด 453   คน
  หมู่ที่  3    บ้านสันขวาง ประชากรทั้งหมด 294   คน
  หมู่ที่  4    บ้านน้ำแพร่ ประชากรทั้งหมด 454   คน
  หมู่ที่  5    บ้านโล๊ะป่าตอง ประชากรทั้งหมด 195   คน
  หมู่ที่  6    บ้านแม่ละงอง ประชากรทั้งหมด 356   คน
  หมู่ที่  7    บ้านสหกรณ์ดำริ  ประชากรทั้งหมด 439   คน
  หมู่ที่  8    บ้านป่าอ้อ ประชากรทั้งหมด 563   คน

 แยกเป็น   ชาย 1,616  คน   หญิง  1,667  คน รวม    3,283   คน

   
 สภาพทางเศรษฐกิจ
   
  ด้านอาชีพ
 
 
อาชีพรับจ้าง
30  เปอร์เซ็นต์
  อาชีพทำการเกษตร 60  เปอร์เซ็นต์
  อาชีพค้าขายและรับราชการ 10  เปอร์เซ็นต์
   
  ด้านธุรกิจในเขตตำบล
 
  -  ปั๊มน้ำมัน(ปั๊มหลอด)
จำนวน
 
10  แห่ง
  -  ร้านจำหน่ายก๊าซ จำนวน 6  แห่ง
  -  โรงสี จำนวน 3  แห่ง
  -  ร้านอาหาร จำนวน 7  แห่ง
  -  ร้านค้า(ขายของชำ) จำนวน 23  แห่ง
  -  ร้านซ่อมรถ จำนวน 5  แห่ง
  -  โรงแรม/รีสอร์ท จำนวน 1  แห่ง
  -  ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ จำนวน 4  แห่ง
  -  ฟาร์มเลี้ยงสุกร จำนวน 2  แห่ง
   
 สภาพสังคม
   
  ด้านการศึกษา
 
  โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา จำนวน 2   แห่ง
       - โรงเรียนสหกรณ์ดำริ  (ถึงมัธยมศึกษาที่ 3)
       - โรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 (แม่ละงอง)
     
  ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1   แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 1   แห่ง
 
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 6   แห่ง
   
  ด้านสถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
  สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา
  วัด (หมู่ที่ 1,2,3,4,7) จำนวน
6   แห่ง
  สำนักสงฆ์ (หมู่ที่ 6,8) จำนวน 2   แห่ง
  มัสยิด จำนวน  -  แห่ง
  ศาลเจ้า จำนวน  -  แห่ง
  โบสถ์ (หมู่ที่  6,8) จำนวน 3   แห่ง
 
นับถือศาสนาพุทธ
ประมาณร้อยละ
93
  นับถือศาสนาคริสต์
ประมาณร้อยละ
5
  นับถือผีและศาสนาอื่นๆ
ประมาณร้อยละ
2
   
  ด้านสาธารณสุข
 
  -    โรงพยาบาลของรัฐขนาด – เตียง จำนวน -      แห่ง
  -    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1      แห่ง
  -    สถานพยาบาลเอกชน จำนวน -      แห่ง
  -    ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน -      แห่ง
   
 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 
  -   สถานีตำรวจ จำนวน -      แห่ง
  -   สถานีดับเพลิง จำนวน 1      แห่ง
  -   จุดตรวจประจำตำบล จำนวน 2      แห่ง
   
  การบริการพื้นฐาน
 
 

ด้านการคมนาคม 

  -    ถนนลูกรัง จำนวน 6    สาย
  -    ถนนลาดยาง จำนวน 3    สาย
  -    ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จำนวน 4    สาย
       
 

ด้านการโทรคมนาคม

  -    ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน -     แห่ง
  -    โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 8    แห่ง
       
  ด้านการไฟฟ้า
  -   จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง จำนวน 8    หมู่บ้าน
   
   ข้อมูลอื่นๆ 
  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
             ป่าไม้ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา  ในพื้นที่เป็นที่ตั้งของที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานนาที่  5  ( แม่ละงอง )
   
  แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำ ลำห้วย  5  สาย
             ได้แก่ ลำน้ำแม่ลาด  ลำน้ำแม่ละงอง  ลำห้วยน้ำรู  ลำน้ำ     แม่งัด  ลำห้วยแม่สม   บึง   หนอง และอื่น ๆ  4 แห่ง
   
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
  -   ฝาย จำนวน 3     แห่ง
  -  บ่อน้ำตื้น จำนวน 519   บ่อ
  -  บ่อน้ำบาดาล จำนวน 24    บ่อ
  -  อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1      แห่ง
  -  ประปาหมู่บ้าน จำนวน 10    แห่ง
  -  ถังเก็บน้ำฝน จำนวน 40    แห่ง
  -  สระเก็บน้ำ จำนวน 1      แห่ง
   
  มวลชนจัดตั้ง
 
  -   อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานระดับตำบล 1   กลุ่ม ( 104 คน )
  -   กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลน้ำแพร่ 1   กลุ่ม ( 53 คน )
  -   กลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้านตำบลน้ำแพร่ 1   กลุ่ม 24    บ่อ
  -   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่บ้าน 8  กลุ่ม  
  -   กลุ่มกองทุนยาหมู่บ้าน 8  กลุ่ม  
  -   กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน 8  กลุ่ม  
  -   กลุ่มเยาวชนหมู่บ้าน 8  กลุ่ม  
  -   กลุ่มผู้สูงอายุระดับตำบล 1   กลุ่ม  
  -   กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษตำบล 2  กลุ่ม  
  -   กลุ่มผู้สูงอายุหมู่บ้าน 8  กลุ่ม  
  -   กลุ่มอาชีพ
20   กลุ่ม
 
  -   กลุ่มออมทรัพย์ 8  กลุ่ม  
  -   สภาวัฒนธรรมตำบลน้ำแพร่ 1   กลุ่ม  
  -   กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ 1   กลุ่ม  
   
  จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล )
  1.  พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเป็นป่าไม้และภูเขา ก่อให้เกิดฝนตกตามฤดูกาล 
  2.  มีอ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สมบูรณ์  
  3.  มีโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์  สามารถที่จะพัฒนาให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวทำให้ชุมชนมีรายได้ ได้แก่ น้ำตกแม่ละงอง ถ้ำดอกคำ สวนป่าอนุรักษ์น้ำรู   โบราณสถานวัดพระเจ้าล้านทอง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โฮมสเตย์  ดอยจอมหด   
  4.  มีถนนที่เอื้ออำนวยต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก 
  5.  ในตำบลมีบุคลากรทาง วัฒนธรรมที่หลากหลาย ศิลปินพื้นบ้าน ช่างซอพื้นเมือง   ช่างศิลป์  และมีขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนชาวเขาเผ่าต่างๆ  เช่น เผ่าอีก้อ เผ่าลีซู  เผ่ากะเหรี่ยง
   
  ศักยภาพในตำบล
  เทศบาลตำบลน้ำแพร่ 
-  คณะผู้บริหารเทศบาล
-  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่
-  สำนักปลัด
-  กองคลัง
-  กองช่าง
-  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
   
  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
 
  1. การรวมกลุ่มทุกประเภท  75 กลุ่ม
 

แยกประเภทกลุ่ม

 
  - กลุ่มอาชีพ 21 กลุ่ม  
  - กลุ่มออมทรัพย์ 7  กลุ่ม  
  - กลุ่มอื่น ๆ 47 กลุ่ม  
 

 

เทศบาลตำบลน้ำแพร่  

226 หมู่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190   
หมายเลขโทรศัพท์ 053-474171 , 053-475589     

จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้ : 18
จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด : 17140
Copyright By Namphrae.org เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว